This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ " โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา"


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ " โรงเรียนวัดหนองโว้ง" พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร สำหรับสามเณร ประกวดแข่งขัน เขียนเรียงความวันแม่ กลอนวันแม่ และ วาดภาพวันแม่และ พระครูปราโมชสิทธานุยุตให้โอวาท ก่อนเข้าห้องเรียน


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโว้งประวัติ เจ้าคุณสังวรกิจโกศล นามเดิมว่า ทองคำ แจ้งกรณ์ เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู จ.ศ. ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ บ้านหนอง สันป่าตอง ตำบลท่าทอง (อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก ในอดีต) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรคนที่ ๗ ของ นายแจ้ง นางลูกจันทร์ แจ้งกรณ์
การศึกษา เมื่อวัยเยาว์ ได้ศึกษาภาษาไทยในขั้นต้นที่วัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อายุ ๑๘ ปี โยมมารดาได้นำไปฝาก พระอาจารย์แจ้ง สำนักวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) กรุงเทพฯ ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรที่นั่นแล้วไปอยู่ที่วัดปทุมคงคา (วัดสำเพ็ง) ได้ศึกษาพระธรรมวินัย และได้ฝึกหัดเทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมารและมัทรี มิได้สอบธรรมวินัยขั้นใด ครั้นอายุอุปสมบทจึงกลับไป อุปสมบทที่วัดเกาะ ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ความรู้พิเศษเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายของบ้านเมือง
ผลงานมีผลงานและเกียรติคุณเป็นที่ ปรากฏมากมายทั้งด้านการปกครองการเผยแพร่ศาสนา เป็นผู้นำชุมชนด้านการสาธารณูปโภค (โยธาธุระ) สร้างวิหารอุโบสถ โรงเรียนประชาบาล โรงพยาบาล
ได้รับสมณศักดิ์ครั้งสุดท้าย เป็นพระราชาคณะที่พระสังวรกิจโกศลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙
วันครูโรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา สุโขทัย

“ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา    
ข้าขอประณตน้อมสักการ                        บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
                  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา                     อบรมจริยา
          แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
                  ข้าขอเคารพอภิวันท์                       ระลึกคุณอนันต์
          ด้วยใจนิยมบูชา
                  ขอเดชกตเวทิตา                           อีกวิริยะพา
          ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
                  ศึกษาสำเร็จทุกประการ                   อายุยืนนาน
          อยู่ในศีลธรรมอันดี
                  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี                     ประโยชน์ทวี
          แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ

ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง”


รายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก

รายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระเลขานุการอำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕


ที่
ชื่อ-ฉายา สมณศักดิ์
วัด
ตำแหน่ง
พระพิศาลพัฒโนดม
หนองโว้ง
จอ.สวรรคโลก
พระครูอาทรสังวรศีล
สว่างอารมณ์ฯ
รจอ.สวรรคโลก
พระครูโสภิตวินัยสาร
สวัสติการาม
จต.หนองกลับ
พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์
ท่าเกษม
จต.คลองยาง
พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์
หนองป่าตอฯ
จต.ย่านยาว
พระครูวิลาศเขมากร
สว่างอารมณ์ฯ
จต.ป่ากุมเกาะ
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา
คลองกระจง
จต.คลองกระจง
พระครูสุนทรพัฒนานุกูล
สว่างอารมณ์ฯ
จต.ในเมือง
พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี
หนองโว้ง
จต.เมืองสวรรคโลก
๑๐
พระครูพิพัฒน์ชลเขต
ปากน้ำ
จต.เมืองบางยม
๑๑
พระครูโอภาสธรรมรักษ์
ท่าเกย
     จต.เมืองบางขลัง
๑๒
พระมหาสกุล โกสโล
ป่าข่อย
จต.วังพิณพาทย์
๑๓
พระครูอุดมเขมากร
ป่าถ่อน
เจ้าอาวาส
๑๔
พระครูโสภณกิจจาธาร
ไทรย้อย
เจ้าอาวาส
๑๕
พระครูมงคลพิทักษ์
คลองพระรอด
เจ้าอาวาส
ที่
ชื่อ-ฉายา สมณศักดิ์
วัด
ตำแหน่ง
๑๖
พระครูพิศาลสิริวัฒน์
สวรรคาราม
เจ้าอาวาส
๑๗
พระครูพิศาลนาคดิตถ์
ท่าช้าง
เจ้าอาวาส
๑๘
พระครุวิลาสบุญสิทธิ์
คลองยาง
เจ้าอาวาส
๑๙
พระครูวาปีปัญโญภาส
หนองชุมแสง
เจ้าอาวาส
๒๐
พระครูเวฬุวันพิทักษ์สุนทร
ไผ่ล้อม
เจ้าอาวาส
๒๑
พระครูไพจิตวรคุปต์
ใหม่ศรีสมบูรณ์
เจ้าอาวาส
๒๒
พระครูกิตยากรพิพัฒน์
หนองกลับ
เจ้าอาวาส
๒๓
พระครูถาวรวัยวุฒิ
จันทโรภาส
เจ้าอาวาส
๒๔
พระครูกิตติมงคลธาดา
มงคลนิมิตร
เจ้าอาวาส
๒๕
พระครูอัมพวันประภาส
อัมพวนาราม
เจ้าอาวาส
๒๖
พระครูสุมนธรรมสุนทร
หนองเรียง
เจ้าอาวาส
๒๗
พระครูวรดิตถ์ประภาส
ท่าทอง
เจ้าอาวาส
๒๘
พระครูสันติธรรมกิตติ์
เจ็ดธรรมาสน์
เจ้าอาวาส
๒๙
พระครูปราโมชสิทธานุยุต
หนองโว้ง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๓๐
พระครูบรรพตขันตยาภิรัตน์
วังถ้ำคูหาสวรรค์
เจ้าอาวาส

ตำบลเมืองบางยม


๓๑
พระวินัยธรกฤษดา  ธมฺมสาโร
หนองโว้ง
เลข.จต.
๓๒
พระมหานพรัตน์ จิตฺตปญฺโญ
มาบป่าเลา
เจ้าอาวาส
๓๓
พระวินัยธรกฤษดา  ธมฺมสาโร
บางยมอุดมธรรม
รก.เจ้าอาวาส
ที่
ชื่อ-ฉายา สมณศักดิ์
วัด
ตำแหน่ง

ตำบลหนองกลับ


๓๔
พระณรงค์ชัย วงฺสวโร
ราษฎร์ศรัทธาธรรม
เลข.จต
๓๕
พระอธิการชัยชาญ ธมฺมรโต
ราษฎร์ศรัทธาธรรม
เจ้าอาวาส
๓๖
พระมีเดช  อุตฺตโร
หนองวังวน
รก.เจ้าอาวาส
๓๗
พระครูกิตยากรพิพัฒน์
โพธิ์ทอง
รก.เจ้าอาวาส

ตำบลคลองยาง


๓๘
พระสมุห์อำพร  อภินนฺโท
ท่าเกษม
เลข.จต.
๓๙
พระกฤษณะ จิตฺตสาโร
ไผ่ตะล่อม
รก.เจ้าอาวาส
๔๐
พระณัฐพงศ์ ญาณิสฺสโร
หัวเขา
รก.เจ้าอาวาส
๔๑
พระปลัดชัยวัง ฐิตวงฺโส
คลองปู
เจ้าอาวาส

ตำบลคลองกระจง


๔๒
พระสมุห์สุขประเสริฐ สุมโน
คุ้งวารี
เลข.จต.
๔๓
พระสุธีร์  สุธีโร
คลองกระจง
รองเจ้าอาวาส
๔๔
พระสมุห์อำพร  อภินนฺโท
ท่าเกษม
รองเจ้าอาวาส
๔๕
พระอธิการประดิษฐ์ ปภากโร
กรงทอง
เจ้าอาวาส
๔๖
พระสมุห์สุขประเสริฐ สุมโน
คุ้งวารี
เจ้าอาวาส
๔๗
พระอธิการฉลาด  วลฺลโภ
เวฬุวนาราม
เจ้าอาวาส

ตำบลป่ากุมเกาะ


๔๘
พระชม้อย  สุธมโม
ท่าเกย
เลข.จต.
ที่
ชื่อ-ฉายา สมณศักดิ์
วัด
ตำแหน่ง
๔๙
พระอธิการประสาน ฐานธมฺโม
โพธิ์งาม
เจ้าอาวาส
๕๐
พระอธิการสนิท ปสนฺโน
วังหว้า
เจ้าอาวาส
๕๑
พระอดิศักดิ์ จิรปญฺโญ
โบสถ์โพธิ์
รก.เจ้าอาวาส
๕๒
พระสุทัศน์  อุตตโร
คุ้งยาง
รก.เจ้าอาวาส

ตำบลย่านยาว


๕๓
พระนิพนธ์  สุขวโร
หนองป่าตอฯ
เลข.จต.

ตำบลในเมือง


๕๔
พระใบฎีกาคำรณ สุขโชตโก
สว่างอารมณ์ฯ
เลข.จต.
๕๕

เด่นกระต่าย
รก.เจ้าอาวาส
๕๖
พระอธิการประดับ ฐานธมฺโม
บ่อแปดร้อย
เจ้าอาวาส

ตำบลเมืองสวรรคโลก


๕๗
พระอุดร  อิสฺสรญาโณ
หนองโว้ง
เลข.จต.
๕๘
พระสัญญารักษ์   อุสาโห
ใหม่คลองหอม
รก.เจ้าอาวาส
๕๙
พระอธิการมงคล ถาวโร
โป่งมะขาม
เจ้าอาวาส
๖๐
พระอธิการสุวิทย์ ฐานวโร
คลองวังทอง
เจ้าอาวาส
๖๑
พระณรงค์  อคฺคธมฺโม
แม่น้ำเก่า
รก.เจ้าอาวาส

ตำบลเมืองบางขลัง


๖๒
พระสมนึก จิตฺตมโน
ท่าเกย
เลข.จต.
๖๓
พระมหาบุญมี ภูริมงฺคลาจาโร
โบสถ์
เจ้าอาวาส
ที่
ชื่อ-ฉายา สมณศักดิ์
วัด
ตำแหน่ง
๖๔
พระธนกร  ธนกโร
เกาะหินตั้ง
รก.เจ้าอาวาส
๖๕
พระอธิการณรงค์ อคฺคธมฺโม
ปากคลองช้าง
เจ้าอาวาส
๖๖
พระสมนึก จิตฺตมโน
ขอนซุง
รก.เจ้าอาวาส
๖๗
พระล้ำ  พลจิตฺโต
คลองแห้ง
รก.เจ้าอาวาส
๖๘
พระอธิการวิมล  ขนติธมฺโม
ไทรงาม
เจ้าอาวาส
๖๙
พระประสิทธิ์  คุณสิทฺโธ
ศรีคงคาราม
รก.เจ้าอาวาส

ตำบลวังพิณพาทย์


๗๐
พระสมุห์สมชาย เตชวโร
ป่าข่อย
เลข.จต.

พัฒนาการของอาณาจักรอยุทธยา

รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

บทความคัดลอก รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar - SlideShare www.slideshare.net/rpk20school/sar-15361915‎